Pyöräkertoja varikon pihalla

Kesätöissä kunnossapidossa – Laatu ja turvallisuus

Rautatiet ovat ainutlaatuinen toimintaympäristö ja mielenkiintoinen toimiala – tätä mieltä ovat VR FleetCarella laatuinsinöörinä työskentelevä Manu ja turvallisuusharjoittelua tekevä Jere.

Manu on FleetCarella jo toista vuotta kesätöissä. Alun perin hän päätyi hakemaan FleetCarelle sattumalta, mutta mielekäs työ, hyvä työilmapiiri ja uuden oppiminen saivat hänet palaamaan kesäksi 2024.

Manu toi ilmi esihenkilölleen olevansa kiinnostunut analyyttisestä tekemisestä jo työhaastattelussa. Kiinnostus otettiin huomioon ja näin hänen työtehtäviinsä kuuluu data-analytiikan kehittäminen ja se, miten FleetCarella voidaan käyttää dataa toiminnan ja laadun parantamiseksi. Kesän aikana hän on muun muassa työstänyt mittaristoa, jolla voi seurata 6S-menetelmän toteutumista tuotantotiloissa. 6S on menetelmä, jolla pyritään ylläpitämään työympäristön viihtyvyyttä, työn sujuvuutta ja työturvallisuutta. Tuotannon tiloissa tehdään säännöllisesti laatu- ja turvallisuuskierroksia ja mittariston avulla voidaan seurata, missä tilanteessa kierrosten suhteen mennään. Tämän lisäksi Manu on esimerkiksi tehnyt pakkausohjetta komponentille, eli miten komponentti kuuluisi pakata, ettei siihen tulisi vaurioita. Hänestä on mukavaa, että työtehtävissä on vaihtelua.

”Pidän siitä, että välillä pääsee irti normaaleista rutiineista esimerkiksi työmatkalle”, hän sanoo.

VR on yhteiskunnassa näkyvä tekijä ja raideala on tärkeä, joten Manusta on hyvä, että työt tehdään hyvin ja laadusta ja turvallisuudesta huolehditaan. Hän sanoo oman työskentelyn sujuneen hyvin ja että töihin oli helppoa palata takaisin jo toiseksi kesäksi. Hän iloitsee myös ammatillisesta kehittymisestä.

Työssään Manu sanoo tarvitsevansa analyyttisia taitoja datan keräämiseen sekä tiedon suodattamiseen ja koostamiseen useasta lähteestä. Hän korostaa ryhmätyöskentelytaitojen tärkeyttä: ”Tämä laatutyö on sellaista kehittämishommaa ja ongelmanratkaisua on helpompaa tehdä porukassa.” Työtovereista on paljon iloa: on motivoivaa oppia kokeneemmilta kollegoilta ja auttaa toisia oman osaamisen kertyessä, mutta myös avunpyytäminen matalalla kynnyksellä onnistuu.

Kesän jälkeen Manulla jatkuu tuotantotalouden opinnot Oulun yliopistossa ja maisterivaiheen toinen vuosi on edessä. ”Olisi hienoa, jos tänne VR:lle saisi tehdä diplomityönkin”, hän sanoo.

Manu kokee oppineensa paljon laatutyöstä, laadunhallinnasta ja siitä, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon päivittäisessä työssä ja suunnittelussa.

Jere hakeutui FleetCarelle turvallisuusharjoitteluun kesäksi 2024, koska yrityksen maine ja panostus laatuun ja turvallisuuteen innostivat. Hän on valmistunut turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomiksi Laurea-ammattikorkeakoulusta ja kiinnostui koulutuksensa myötä työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnin teemoista. Hän koki, että työpaikkailmoitus oli kohdennettu omaan koulutustaustaan ja sitä kautta hankittuun osaamiseen. Koulutusohjelman kehitysprojekteissa keskityttiin jonkin toimintatavan tai olosuhteen kehittämiseen laadullisin menetelmin.

Jeren kesän pääjuttu on kalustopalveluiden riskien arvioinneissa. Käytännössä työ on sitä, että hän yhdessä arviointiryhmän kanssa määrittelee ja havaitsee tuotantokohtaisesti heidän toimintaansa liittyviä mahdollisia vaara- ja haittatekijöitä. Tiedonkeruu tapahtuu arviointiryhmän kokousten sekä havainnointikierrosten kautta. Kun näitä tekijöitä löytyy, niille määritetään riskitaso ja toimenpiteet riskien pienentämiseksi. Esimerkkinä Jere mainitsee huoltotason, kanaalin, johon voi pudota. Jos riski putoamiselle on, arvioidaan vaaran todennäköisyyttä, seurauksien vakavuutta ja nykyisiä suojauksia. Hän valottaa, että arvioinneissa käytetään kattavaa riskienarviointilomaketta, jossa putoaminen kanaaliin on vain yksi vaaratekijä. Lomakkeessa on kategorisoitu vaara- ja haittatekijät esimerkiksi myös psykososiaalisiin tekijöihin. Turvallisuus kontekstina on moniulotteinen käsite ja työtehtäviä on monenlaisia, esimerkiksi turvallisuushavaintoilmoitusten tarkastamista sekä turvallisuusohjeiden laatimista.

Työnteko on ollut sujuvaa ja joustavaa ja joka päivä oppii jotakin uutta. Jere kokee, että työ on ollut sitä, mitä alusta saakka hänelle luvattiin, ja keskustelemalla esihenkilönsä kanssa hän on voinut vaikuttaa myös omiin työtehtäviinsä. Hänen mielestään on hienoa, että FleetCarella pyritään huomioimaan ihmiset ja heidän eri tilanteensa. Myös vuorovaikutus oman tiimin sisällä saa Jereltä kiitosta: ”Alusta alkaen on ollut matalan kynnyksen politiikka mitä tulee keskusteluun ja ylipäänsä töiden suunnitteluun.”

Jere suhtautuu tulevaisuuteen avoimin mielin. Hän uskoo, että työkokemus FleetCarella tarjoaa arvokasta oppia työturvallisuustyön substanssista, erityisesti riskien arvioinnin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Hän sanoo myös, että turvallisuustyön, siinä missä muidenkin töiden, menetelmät eivät ole staattisia, vaan ne elävät ja kehittyvät koko ajan vastaamaan ajan vaadetta, ja jälkikäteen oppejaan voi tarkastella ja reflektoida. ”Näkisin, että mahdollisuus itsessään päästä työskentelemään turvallisuuskriittiselle alalle rikastuttaa ammatillista minääni jo todella paljon”, hän toteaa.

Jeren mielestä on hienoa, että työ on joustavaa, eikä mihinkään tiettyyn aikaan tai paikkaan sidonnaista.

Miten Manun ja Jeren työ näkyy loppuasiakkaille, junamatkustajille? Kumpikin kokee, että heidän työllään on välillinen vaikutus. ”Teemme työtä sen eteen, että työ olisi varikolla sujuvampaa ja kalusto pääsisi liikkumaan, eli parannetaan työnteon edellytyksiä tuotannon puolella”, Manu sanoo. Kaluston liikkuminen on varsin suuri asia, joka varmasti näkyy junamatkustajalle. Jere on samoilla linjoilla: ”Turvallisuustyöllä tavoitellaan toiminnan jatkuvuutta. Tämä näyttäytyy asiakasrajapinnassa konkreettisina toimina, eli juna on aikataulussa, kalusto on kunnossa ja että matkustaminen on sujuvaa ja miellyttävää.”

Sekä Manu että Jere kannustavat hakemaan FleetCarelle töihin, jos on vähääkään kiinnostunut raidealasta toimintaympäristönä. Kumpikin painottaa sitä, ettei haittaa, jos ei alusta saakka ole kärryillä – kukaan ei ole seppä syntyessään.


Tilaa VR FleetCaren englanninkielinen uutiskirje:

Tilaa tästä